logo Projekt REGIO
PL  ENG   RO

MENU


Program Comenius Regio adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz kuratoriów oświaty we współpracy z co najmniej jedną szkołą uprawnioną do udziału w programie Comenius oraz co najmniej jedną instytucją, organizacją działającą w danym regionie w obszarze edukacji (na przykład klubem młodzieżowym, sportowym, stowarzyszeniem rodziców, lokalną placówką doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwem, muzeum).

Partnerstwo składa się z dwóch konsorcjów (zawierających jednostkę samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, szkołę i inną organizację) z dwóch krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, jeden z krajów musi być członkiem Unii Europejskiej.

Program zakłada, że w trakcie pracy nad projektem strony partnerskie mogą realizować różnorodne formy aktywności:

 • spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie
 • wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną
 • badania, studia przypadków
 • job shadowing
 • wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk
 • peer learning
 • konferencje, seminaria, warsztaty
 • letnie szkoły
 • kampanie informacyjne
 • publikacje i upowszechnianie materiałów
 • językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie
 • auto  ewaluację
 • upowszechnianie rezultatów projektu

Szczegółowe informacje o założeniach programu i sposobach jego realizacji znajdują się na internetowej stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

http://comenius.org.pl/index.php/ida/194/